top of page

KJØRBARE GANGVEIER, GANGSTIER, FRI- OG FELLESOMRÅDER

Formål og omfang

Å sikre at kjørbare gangveier har tilfredsstillende standard. vedlikeholdskostnadene blir så lave som mulig og beboerne i Brennakollen Velforening er kjent med bruk og vedlikehold av kjørbare gangveier, parkeringsplasser, gangstier, fri- og fellesområder.

Instruksen omfatter beskrivelse, bruk og vedlikehold av kjørbare gangveier og fellesområder i Brennakollen Velforening.

 

Målgruppe

Medlemmer i Brennakollen Velforening og firma med avtale om brøyting/sandstrøing

 

Beskrivelse

I Brennakollen velforening er kun absolutt nødvendig bilkjøring innenfor garasjetunene er tillatt, og slik kjøring skal foregå i gangfart, 6 km/t, og på en slik måte at ulykker unngås.

All parkering av kjøretøy skal skje på egen tomt, de oppmerkede parkeringsplasser eller i de enkelte beboeres garasjer. Oppmerkede parkeringsplasser skal først og fremst kunne benyttes av vellets beboere på det enkelte tun hvor parkeringsplassen er, dernest gjester. Varig parkering av kjøretøy som ikke brukes skal ikke forekomme på velforeningens eiendom.

Det finnes flere fellesområder og gangstier innenfor vellets grenser. Alle disse gangstier og fellesområder er markert på kart som er tilgjengeliggjort på velforeningens hjemmesider.

 

Oppbygging/utforming av kjørbare gangveier

Kjørbare gangveier har normalt en totalbredde på 6 meter, hvorav 4 meter er asfaltert. Det vil si at alle gangveier skal ha en 1 meter bred skulder på hver side av asfaltert område. Skulder skal være utformet slik at den gir god støtte til asfaltert område, det vil si at "bratte" grøftekanter ikke skal forekomme. Skulderområdet skal IKKE beplantes, og det skal heller ikke monteres gjerde i dette området. Det er anlagt snuplass på enkelte tun. Disse plasser skal IKKE benyttes til parkering.

 

Fysiske sperringer

De fysiske sperringer som er satt opp på området, låsbare bommer, faste bommer og betongklosser, skal IKKE fjernes eller endres slik at de ikke kan fungere som forutsatt.

 

Brøyting/sandstrøing

Brøyting av gangveier og plasser skal foretas av det firma Brennakollen Vel har inngått egen avtale med, etter de regler som er fastsatt i slik avtale.

Sandstrøing av veier og plasser samt soping av disse med maskinelt utstyr skjer ved rekvirering av slik tjeneste, og det firma som har avtale om slikt arbeid, skal til enhver tid vite hvem som har anledning til å foreta slik rekvirering.

Alle tun har utplassert strøkasse. Denne skal fylles hver høst. I sesongen etter behov/avtale med styret.

Snømåking og sandstrøing ved postkasser og søppelstativer skal utføres på dugnad på det enkelte tun.

 

Tilkomst gangstier, fri- og fellesområder

Det skal være fri tilkomst til alle gangstier, fri- og fellesområder. Medlemmer med tomter som grenser mot slike områder skal ikke beplante disse områder, eller "ta til seg" deler av disse områder ved f. eks, å montere gjerder eller lignende "grenseskiller" utenfor den riktige tomtegrensen.

 

Inspeksjon

Kjørbare gangveier, parkeringsplasser, gangstier skal inspiseres minst 1 gang hvert år av det enkelte tun, og alltid etter snøsmelting (hver vår). Det skal legges spesiell vekt på følgende forhold: Renner og avløp må være åpne. Alle sluk må være åpne. Det kan normalt komme mye strøsand og lignende i slukene, noe som medfører fare for at disse blir tette.

Skader i forbindelse med snøbrøyting og eventuelle frostsprengningsskader må noteres og meldes inn til styret innen frist for klage til firma med avtale om brøyting/sandstrøing.

 

Godkjenning og endring av instruksen

Denne instruksen er godkjent av styret i Brennakollen Velforening, og kan kun endres av samme.

Instruksen ble sist revidert 23.05.2023.

bottom of page