top of page

INSTRUKS FOR TUNKONTAKTER

1. Formål og omfang
Å sikre at de valgte tunkontaktene kjenner sine oppgaver. Instruksen omfatter de valgte tunkontaktenes viktigste
oppgaver, og må ikke ses som en begrensning av disse. Om tunkontakten ser et behov for at andre oppgaver også bør
gjøres av tunkontakt kan denne gjøre det etter avtale med styret.
2. Målgruppe
Medlemmer i Brennakollen Velforening
3. Beskrivelse
VIKTIGSTE OPPGAVER
Tunkontaktene er omtalt i paragraf 4 pkt. b) og c) i vedtektene for Brennakollen Velforening. Tunkontaktene velges for 2
år, og de viktigste oppgavene er:
Generelt:
- Være bindeledd mellom den enkelte beboer og styret i vellet.
- Rapportere skader og mangler på vellets eiendom innen det enkelte tun til styret.
- Være ansvarlig for nødvendige reparasjoner og utbedringer på tunet i samråd med styret.
- Holde et spesielt øye med tunets fellesarealer, tilliggende friområder, garasjer og motorisert trafikk på de interne
gangveier.
- Ved valg av ny tunkontakt skal påtroppende tunkontakt meddele styret hvem som er valgt. Den som er valgt må oppgi
følgende til styret: Fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer. Den nye tunkontakten må også oppgi for hvilken
periode man er tunkontakt.
Dette sendes til velforeningens e-postadresse, post@brennakollen.com.
Vår:
- Organisere dugnad på tunet. Dugnaden bør inneholde følgende arbeid; feiing av grus, raking av gressarealer, male
garasjer, klippe hekker, varsle styret om trær, buskas eller lignende som ønskes fjernet.
Sommer:
Generelt vedlikehold, herunder bytting av lyspærer på garasje.
Høst:
- Avholde minst 1 tunmøte årlig, gjerne som forberedelse til tunkontaktmøte styret innkaller til.
- Gå gjennom plan for brøyting med brøytekontakt i styret hver høst for planlegging av snømåking og deponering av snø
på tunet.
- Forberede tunet på brøyting, herunder sette opp brøytepinner på nødvendige steder
- Varsle styret dersom gatelys ikke virker. Garasjelys er tunet selv ansvarlig for å vedlikeholde.
- Vinter:
- Organisere måking av snø ved postkasser og søppelstativer samt andre steder der brøytefirmaet ikke kommer til med
redskaper.
- Om nødvendig, strø grus på vei der traktor ikke kommer til med strøing av grus
- Varsle brøytekontakt i styret om skader påført av firmaet som brøyter i sameiet.
4. Godkjenning og endring av instruksen
Denne instruksen er godkjent av årsmøtet i Brennakollen Velforening, og kan kun endres av samme.


Siste endring: Årsmøtet 2021

bottom of page