top of page

Vedtekter

1. Formål og omfang

Brennakollen Velforening er et sameie for beboerene på Brennakollen felt G - Skytta, som drives etter lov av 18. juni 1965 nr. 6 om sameie (Sameielova). Formålet med vedtektene er å sikre at Brennakollen Velforening drives etter retningslinjer utarbeidet av og fastsatt av medlemmene. Vedtektene omfatter alle retningslinjer medlemmene finner nødvendig, fra Brennakollen Velforenings formål til regler for eventuell oppløsning av foreningen.

 

2. Målgruppe

Medlemmer i Brennakollen Velforening

 

3. Beskrivelse

§ 1. Formål Velforeningen er partipolitisk nøytral, og foreningens oppgaver skal være:

a) Fremme medlemmenes interesser i felt G - Skytta, og virke for feltets forskjønnelse og trivsel.

b) Administrere/vedlikehold: - Internett/TV-anlegg - Instruks for tunkontakter - Vann, spillvann og overvannsledninger - Disponering/salg/leie av fellesarealer - Kjørbare gangveier, gangstier, fri- og fellesarealer - Følgende vedlikehold/utgifter på garasjene: - elektriske anlegg, strømforbruk og forsikring - Vedlikehold/utleie av Velhuset - Organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med sameiernes bointeresser.

c) Utføre forretningsførsel av ovennevnte punkter. Årsmøtet kan bestemme at forretningsførselen settes bort til utenforstående. I saker som har felles interesse kan foreningsstyret samarbeide med andre foreninger eller institusjoner.

 

§ 2. Medlemskap

Enhver boligeier i felt G - Skytta plikter å være medlem av Brennakollen Velforening. Enhver boligeier som er medlem er pliktig til å gjøre seg kjent med vedtektene til Brennakollen velforening. Enhver boligeier plikter å gi følgende informasjon til styret eller styrets forretningsfører: Fullt navn, adresse, fødselsdato og personnummer, e-postadresse

 

§ 3. Betaling av fellesutgifter

a) Regnskapet for fellesoppgavene nevnt i § 1b og § 1c fremlegges årsmøtet for godkjenning. Medlemmer som ikke har betalt sin del av fellesutgiftene innen den tid årsmøtet har bestemt, må i tillegg betale den til enhver tid gjeldende morarente fra forfall til betalingsdato.

b) Rutinen for inkasso regulerer hvordan purring på velavgift skal ivaretas for beste for vellets medlemmer. 1. gangs purring med 14 dagers betalingsfrist, 1 1/2 uke etter forfallsdag. Deretter 2 purringer a 14 dagers betalingsfrist før saken oversendes til inkasso.

c) Ved vannskader/brudd på kloakk eller vannledninger på uteareal i vellet, hvor skaden rapporteres til eget forsikringsselskap, dekker vellet utgifter til egenandel.

 

§ 4. Foreningens ledelse

a) Styret

Foreningen skal ledes av et styre bestående av fem medlemmer: - Leder - Nestleder - Sekretær - 2 styremedlemmer Hvis vellet står for forretningsførselen, velges i tillegg en kasserer som sjette medlem av styret.

 

b) Representasjon og fullmakt

Styreleder og ett styremedlem representerer i fellesskap sameiet utad og tegner dets navn. I sitt fravær plikter styremedlemmene å varsle et varamedlem. Lederen kan ikke stille vara, da nestlederen automatisk overtar leders plass. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Leder, eller i hans fravær, nestleder, leder styremøtene. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett, med de begrensninger som følger av punktene A, B og C nedenfor, over foreningens midler til alminnelig drift, og rett til å bevilge beløp til de formål nevnt under § l.

A - Styret har et samlet ansvar for at vedtatt budsjett ikke overskrides.

B - Styret har et samlet ansvar for at den enkelte budsjettpost ikke overskrides, med unntak for følgende poster: - Energi/strøm - Kabel-TV - Kommunale avgifter - Forsikring - Revisjons-/forretningshonorar - Snøbrøyting, strøing og bortkjøring av snø.

C - Styret har videre fullmakt til å dekke uforutsette utgifter til øyeblikkelig reparasjon av: - Vann og kloakkanlegg og annet knyttet til dette anlegget. - Kabel-TV/Coax/Fiber og annet knyttet til dette anlegget. - Det elektriske anlegget - Velhus - Garasjer

D - Kjøretøy og tilhengere som er til hinder for snøbrøyting og den alminnelige ferdsel på garasjetunene, gangveiene og vellets arealer blir tauet bort på eiers regning. I den utstrekning styret går utover ovennevnte fullmakter vil styret kunne pådra seg et personlig ansvar. Alle utbetalinger skal være anvist av leder/nestleder og et styremedlem. Regnskapsåret går fra 1.1 - 31.12. Det sittende styret skal til enhver tid gjøre seg kjent med prosedyrene for BrennakolIen Velforening og følge disse.

 

c) Tunkontakter

Hvert tun fra 1 til og med 18 velger tunkontakt. Tun 2 har rett til å velge 2 tunkontakter. Tunkontakten er medlem av tunkontaktutvalget. Tunkontaktmøter Styret innkaller tunkontaktutvalget /tunkontaktene til møte når styret finner det nødvendig, dog minst 1 gang i året. Møtet innkalles med 8 dagers varsel.

 

d) Årsmøtet

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Forhåndsvarsel om årsmøtet sendes ut medio januar. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mai. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers skriftlig varsel. Årsmøtet avholdes fortrinnsvis fysisk. Årsmøtet kan avholdes digitalt dersom styret har vurdert det til å være hensiktsmessig. Innkallelsen skal inneholde styrets årsmelding, revidert regnskap for foregående år, og innkomne forslag som skal behandles på årsmøtet. Årsmøtet skal behandle: - konstituering - årsmelding fra styret - regnskap - valg i henhold til paragraf 5 - godtgjørelse til styret - andre saker som er nevnt i innkallingen Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig til styret innen 1. februar. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte unntatt i saker av prinsipiell betydning for vellet, eksempelvis endring/ettergivelse av fellesutgifter, disponering av fellesarealer, ekstraordinære tiltak/investeringer, hvor det kreves 2/3 flertall. Styret kommer i slike saker med innstilling overfor årsmøtet. En representant/beboer kan representere 1-en-fraværende representant etter skriftlig fullmakt. Sittende styre fungerer som godkjennede fullmaktskomite. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. Årsmøtets beslutninger protokolleres. Referat fra årsmøtet legges ut på vellets hjemmeside og leveres beboere som spesielt ber om dette. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av tunkontaktene eller 1/3 av beboerene kommer med skriftlig krav om det.

 

§ 5. Valg

Årsmøtet velger:

- Leder (velges særskilt av årsmøtet)

- 4 styremedlemmer

- 2 vararepresentanter

- Revisor

- Velferdskomité

- Valgkomité på 3 medlemmer

 

Hvis vellet står for forretningsførselen, velges i tillegg en kasserer som sjette medlem av styret. Enhver beboer,medlem av velforeningen, kan velges/gjenvelges som medlem eller varamedlem til styret. Når et styremedlem flytter ut, er ikke vedkommende lenger medlem og vararepresentant rykker opp. Styret kan, dersom de mener det hensiktsmessig og styremedlemmet ønsker det, beslutte at styremedlemmet kan fullføre sin periode frem til neste årsmøte.

Lederen velges av årsmøtet for ett år av gangen, de øvrige styremedlemmene for 2 år. Styret konstituerer seg selv, senest 14 dager etter årsmøtet. Resultatet sendes ut sammen med referatet fra årsmøtet.
 

§ 6. Oppløsning

Oppløsning av Velforeningen kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og med et stemmetall som utgjør minst 85% av foreningens samlede medlemstall. Det må foreligge forslag til hvordan det forretningsmessige interessefellesskap skal drives. Dette forslag kan bare godkjennes som vedtatt med stemmetall som nevnt over. Oppløsningen kan ikke gjøres gjeldende før den nye driftsformen er godkjent.

 

4. Godkjenning av endring av vedtektene

Disse vedtektene er godkjent av årsmøtet i Brennakollen Velforening og kan kun endres av samme.

 

Vedtekter revidert årsmøtet 2023

bottom of page