top of page

VANN-, SPILLVANN- OG OVERVANNSLEDNINGER

1. Formål og omfang

Å sikre at:
oppbygging og lokalisering av vann-, spillvann-, og overvannsledninger er kjent
varmekabler for frostsikring av ledninger blir riktig brukt

Instruksen omfatter vann-, spillvann- og overvannsledninger.

2. Målgruppe

Medlemmer i Brennakollen Velforening 
3. Beskrivelse

Vann- og spillvannsledningene til hus og boliger i Brennakollen Velforening er lagt i "grunne grøfter". For å få et slikt ledningsnett frostsikkert, kreves det at grøftene isoleres. Metoden som er valgt for ledningsnettet som omfatter Brennakollen Velforening er legging av ledninger i Styrofoam-kasser, det vil vi kasser av ekstrudert polystyren, som har god isoleringsevne og tåler stor mekanisk belastning. Ledninger som legges over maksimal frostdybde, krever i tillegg også varmetilførsel for ikke å fryse. Da ledningsnettet i seg selv ikke avgir tilstrekkelig varme, er det benyttet varmekabler for å oppnå dette (se punkt 3.2).

3.1 Vann- og spillvannsledninger

Oppbygging/Lokalisering Oppbygging av isolasjonskassene kan ses på brosjyren "Grunne isolerte ledningsanlegg" fra A/S Rockwool.
Lokalisering av ledningsnettet ses på tegning nr. 602-59 Torup & Oliver A/S.

Inspeksjon
For å kunne inspisere og vedlikeholde nettet er det plassert kummer med innbyrdes avstand som er beregnet ut fra mulighet for å kunne spyle rent ledningsnettet når dette er nødvendig. For å redusere kostnadene til veldlikehold (spyling etc.), er det viktig at disse kummene ikke ødelegges eller fylles igjen.
Inspeksjon av kummer må gjøres 1 gang hvert 5. år.
3.2 Frostsikring / varmekabler

Ledningsnettet i Brennakollen Velforening er frostsikret med varmekabler, og lokalisering, effekt, kursnr. og lengde på disse kablene er vist på tegning nr. 8021-05. Elektrofirmaet Arthur Løvlie AS har full oversikt over det elektriske anlegget.

Enkelte varmekabler er selvregulerende og skal alltid være påsatt.

Andre varmekabler styres av temperaturfølere i friluft, hvor følere i perioden 1. februar - 1. mai skal være innstilt på + 3 C. Resten av året på - 1 C. Følere sitter på garasjer over sikringsboks. Styret i velforeningen regulerer temperaturfølerne til frostsikring.

Sikringsbokser (en på alle tun med unntak av tun 1, 2 stk og tun 2, 3 stk) er plassert i den garasje som ligger nærmest adressene vist i vedlegg 1 nedenfor.

Lokalisering av varmekabler, se tegning fra Multiconsult 8021-05.

Årsmøtet 19.03.2012 vedtok følgende tillegg til pkt 3.2:
Varmekablene fra 1983 blir ikke erstattet med nye når de må koples ut pga feil/jordfeil

3.3 Overvannsledninger

Lokalisering av overvannsledninger er vist på tegning nr. 604-40 Torup & Oliver A/S. Kumrister skal inspiseres minst hvert 2. år, og området rundt disse skal holdes fritt for vegetasjon og søppel. Kummer skal suges og ledningsnett høytrykkspyles hvert 5. år.

3.4 Brannkummer

Alle brannkummer i området ligger i Brennalia, Bekkelia og Myrlia på kommunal eiendom (se tegning 001 Brannkummer). 
Nittedal kommune har alt ansvar for brannkummer.

4. Godkjenning og endring av instruksen

Instruksen er godkjent av styret i Brennakollen Velforening og kan kun endres av samme.


Vedlegg 1

Anleggsadresser sikringsbokser med tunnummer:

Bekkelia 2 (tun 3)
Bekkelia 15 B (tun 1)
Bekkelia 19 (tun 1)
Bekkelia 22 (tun 4)
Bekkelia 23 B (tun 2)
Bekkelia 38 (tun 2)
Bekkelia 60 B (tun 2)

Brennalia 1 (tun 5)
Brennalia 2 (tun 8)
Brennalia 19 (tun 6)
Brennalia 33 (tun 7)
Brennalia 42 (tun 9)
Brennalia 46 (tun 10)
Brennalia 64 (tun 11)

Myrlia 9 (tun 12)
Myrlia 41 (tun 14)
Myrlia 59 (tun 15)
Myrlia 70 (tun 18)
Myrlia 79 (tun 17)
Myrlia 39 (tun 13)

bottom of page