top of page

DISPONERING/SALG/LEIE AV FELLESAREALER

DISPONERING/SALG/LEIE AV FELLESAREALER

 

1. Formål og omfang

Å sikre at disponering, salg, leie av fellesarealer foregår som bestemt av årsmøtet.

Instruksen omfatter disponering, salg, leie av fellesarealer som tilhørere Brennakollen

Velforening.

 

2. Målgruppe

Medlemmer i Brennakollen Velforening

 

3. Beskrivelse

 

3.1 Innledning

Brennakollen Velforenings område inkluderer flere fellesarealer. Salg og leie av

fellesarealer eller deler av fellesarealer kan forekomme dersom kriterier fastsatt i punkt

3.2 eller 3.3 er oppfylt.

 

3.2 Salg av fellesarealer

Årsmøte i Brennakollen Velforening kan med 2/3 flertall av de fremmøtte beslutte å selge

deler av fellesarealet dersom følgende vilkår er oppfylt:

- Eierne til tilstøtende eiendommer som berøres av salget erklærer skriftlig at de

samtykker til overdragelsen

- Kjøper betaler markedspris og dekker alle kostnadene ved overdragelsen og endringer

av eiendomsgrenser

- Overdragelsen og endringer av eiendomsgrensene vil ikke være i strid med plan- og

bygningsloven eller annet regelverk

- Erklæring og kjøpekontrakt med overnevnte punkter skal fremlegges for årsmøtet

Årsmøtet står fritt til ikke å selge arealet selv om vilkårene er oppfylt.

 

3.3 Leie av fellesarealer

Arealets størrelse, egnethet og beliggenhet, tunets samlede syn, styrets behandling og

årsmøtets vedtak. Finner styret å kunne tilrå utleie legges utkast til leieavtale fram for

årsmøtet til vedtak. Avtalen gjøres gjeldene for 10 år om gangen og til den pris årsmøtet

fastsetter. Avtalen kan ikke fornyes før etter ny søknad og årsmøtebehandling.

Leiesummen betales for hele perioden forskuddsvis og ved avtalens inngåelse.

 

3.4 Disponering av fellesarealer

Styret kan etter søknad gi samtykke til disponering av fellesarealer eller deler av

fellesarealer med det formål å utbedre tilbudet til fellesskapets beste. Slik disponering kan

f.eks. være oppsetting av sandkasse, lekeapparater, tunbord og benk, eller andre

forskjønnende tiltak. Dsiponeringen kan i enkelte tilfeller også være praktisk begrunnet i

forbindelse med endring av garasje, parkerings- eller søppelstativplass. Alle disponeringer

må forelegge styret via tunkontakt, og kan først iverksettes etter å ha fått styrets

godkjennelse. Det behøver ikke nødvendigvis stå et samlet tun bak søknaden.

Disponeringen er ikke tidsbegrenset, men gjelder inntil nytt vedtak fattes.

 

4. Godkjenning og endring av instruksen

 Denne instruksen er godkjent av årsmøtet i Brennakollen Velforening og kan kun endres

av samme.

 

(Instruksen er sist endret xx. april 2024.)

bottom of page